Algemene Voorwaarden van EroticPro.nl

Op de inhoud en het gebruik van EroticPro.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van EroticPro.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. EroticPro behoudt zich het recht voor EroticPro.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op EroticPro.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Door inschrijving bij EroticPro.nl en het aanmaken van een account, advertentie en/of profiel op EroticPro.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die bij EroticPro.nl gelden voor advertenties en profielen. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw profiel en alle denkbare vormen van contact dat hierover dan wel vandaan loopt. Door uzelf in te schrijven en een advertentie of profielpagina aan te maken verklaart u dat de door u aangeleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. U beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze betreft af te sluiten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website www.EroticPro.nl en ieder gebruik ,waarbij aangemerkt ook ieder gebruik dat hiermee samenhangt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van EroticPro.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan EroticPro, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan EroticPro zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van EroticPro.nl, mag niets van EroticPro.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van EroticPro.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op EroticPro.nl is bedoeld voor persoonlijk en commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. EroticPro spant zich in om de informatie op EroticPro.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. EroticPro sluit iedere aansprakelijkheid voor op EroticPro.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op EroticPro.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. EroticPro sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op EroticPro.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

EroticPro spant zich in om EroticPro.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van EroticPro.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op EroticPro.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan EroticPro. EroticPro biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door EroticPro worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op EroticPro.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar EroticPro.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van EroticPro.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

You’re lucky enough to be different. Never change.